Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ЮРИДИЧНИХ НАУК

 • ЕТИКА

  Дисципліна “Етика” є частиною циклу соціально-гуманітарних дисциплін, що несуть головне навантаження в процесі морального виховання студентів, формування світогляду високодуховного громадянина України. Вивчення навчальної дисципліни “Етика” спрямоване на формування моральної культури студентів юридичного факультету і дозволяє майбутнім юристам скорегувати професійну діяльність відповідно до етичних норм та цінностей сучасного суспільства. Дисципліна вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

  Вивчення навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право» спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів юридичного факультету. Дисципліна “Історія вчень про державу і право” належить до навчальних дисциплін історико-правового циклу. Вона безпосередньо взаємодіє з історією, а також теорією держави і права. У ряді випадків у ній піднімаються проблеми галузевих юридичних наук (державного, карного, міжнародного права й ін.). Серйозної уваги вимагає загальнофілософський, загальносвітоглядний аспект історії політико-правової думки. Незаперечним є особливе значення даного курсу у формуванні професійної культури майбутніх юристів. Обсяг дисципліни розраховано на 2 кредити (108 годин).

  КУЛЬТУРОЛОГІЯ

  Вивчення навчальної дисципліни «Культурологія» спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів, формування принципів консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури. Згідно з цим вивчення дисципліни «Культурологія» сприяє розвитку і захисту здобутків культури, а глибоке опанування її цінностей є обов’язком громадянина, неодмінною умовою успішної діяльності фахівця будь-якого профілю. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Культурологія» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  ЛОГІКА

  Вивчення навчальної дисципліни «Логіка» спрямовано на забезпечення підготовки студентів юридичного та економічних факультетів. «Логіка» є невід'ємною частиною вищої освіти в цілому. Дисципліна містить теми, які допоможуть студентам оволодіти теорією і практикою логіки, навчать застосуванню знань, які складають базу для опанування інших дисциплін як спеціальних, так і філософського напряму, а також повинні сприяти формуванню абстрактно-теоретичного мислення при вирішенні конкретних соціальних, наукових та інших завдань. Дисципліна «Логіка» вивчається в обсязі 1,5 кредиту (81 години).

  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» спрямовано на забезпечення підготовки студентів магістратури, формування навичок педагогічної діяльності. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Методика викладання у вищій школці» вивчається в обсязі 2 кредитів (108 годин).

  ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ

  Вивчення навчальної дисципліни «Основи демократії» спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів, формування навички застосовувати демократичні принципи у громадянській активності та у професійній діяльності. Дисципліна розглядається як своєрідний інтегрований курс і є складовою загальної структури блоку гуманітарних дисциплін, до якого належать філософія, політологія, етика, культурологія, конфліктологія, соціологія. Навчальний курс «Основи демократії» спрямований на висвітлення найбільш актуальних проблем становлення і розвитку демократичного ладу. Дисципліна «Основи демократії» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

  Вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» спрямовано на забезпечення підготовки студентів магістратури, формування навичок педагогічної діяльності. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Педагогіка вищої школи» вивчається в обсязі 2 кредитів (108 годин).

  ПСИХОЛОГІЯ

  Вивчення навчальної дисципліни «Психологія» спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів, формування психологічно здорової особистості. Дисципліна містить теми, які допоможуть студентам оволодіти теорією і практикою психології, навчать застосуванню психологічних знань у своїй діяльності. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Психологія» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  РИТОРИКА

  Вивчення навчальної дисципліни Вивчення навчальної дисципліни «Риторика» спрямовано на забезпечення спеціалізованої підготовки студентів гуманітарних факультетів, а саме юридичної та економічних спеціальностей. Дисципліна містить теми, які допоможуть студентам оволодіти теорією і практикою риторики, навчать застосуванню ораторського мистецтва у своїй діяльності. Дисципліна «Риторика» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

  Вивчення навчальної дисципліни «Філософія права» спрямовано на забезпечення спеціалізованої підготовки студентів юридичного факультету. Дисципліна містить теми, що спрямовані на покращення підготовки юристів, опанування ними основами філософсько-правових знань та успішного використання їх на практиці у своїй професійній діяльності. «Філософія права» є вищою духовною формою пізнання права. Дисципліна «Філософія права» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  ФІЛОСОФІЯ

  Програма нормативної дисципліни «Філософія» відповідає програмі вищої освіти. Згідно із стандартами МОН на її вивчення відведено 164 години (3 кредити), які розділяються на такі змістовні модулі: філософія (релігієзнавство, етика – 54 години, 1 кредит) та філософія (філософія, естетика, логіка – 108 годин, 2 кредити).

  ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

  Дисципліна “Філософські проблеми наукового пізнання” викладається для магістрів усіх спеціальностей в обсязі 2 кредитів (108 годин). Матеріал подано відповідно до основних позицій, що склалися в історії філософії і в сучасній філософії. Курс торкається найважливіших філософських проблем науки, методологічних шкіл і напрямів. Опанування дисципліни охоплює сполучення історико-філософських, системних, логічних підходів і водночас у своїх завершальних розділах передбачає вихід на використання філософії і методології у процесах розв’язання дослідницьких завдань в галузі природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін.

  ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

  Вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» спрямовано на забезпечення спеціалізованої підготовки студентів юридичного факультету. Дисципліна містить теми, які допоможуть студентам оволодіти теорією і практикою юридичної психології, навчать застосуванню психологічних знань у своїй професійній діяльності. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Юридична психологія» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години).

  СОЦIОЛОГIЯ

  Мета вивчення дисципліни «Соціологія» – формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної культури суспільства, опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин.
  Екзаменаційні білети_Соціологія
  Методичні вказівки до інд. робіт для вечірньоїї форми_Соціологія

  МЕТОДОЛОГIЯ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ

  Мета вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» – формування системи знань магістрів, удосконалення знань в області методології, теорії та технології науково-дослідницької діяльності.
  Питання до заліку_Методолог. науков. досл._економ., фінанси
  Питання до заліку_Методолог. науков. досл._захист інформ., безпепка

  ХIMIЯ

  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Хімія" для студентів усіх спеціальностей.
  Методические указания лаб.Х.НГУ
  Методические указания ч.1
  Методические указания ч.2

  ФIЗИКА

  Навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги у вивченні дисципліни "Фізика" і виконанні індивідуальних практичних завдань бакалавкам галузі знань 0503 "Розробка родовищ корисних копалин"

  МАТЕМАТИКА

  Учебное пособие подготовлено с целью повышения качества и прогнозирования результатов обучения иностранных студентов в областях знаний: разработка, полезных ископаемых, информатика и вычислительная техника, машиностроение и металлообработка.
  Элементы линейной алгебры
  Элементы аналитической геометрии
  Функции. Предел. Производная и ее применение  ОРГАНIЗАЦIЯ,ПРОВЕДЕННЯ ТА IНФОРМАЦIЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦIЇ
  СВО НГУ ЮФ ДА - 11  Вернуться наверх страницы

  © 2006-2023 Інформація про сайт