Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія

На законодавчому рівні екстернат розглядається  як особлива форма навчання осіб (екстернів) для здобуття певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, що визначено положеннями Закону України «Про освіту», стаття 42 «Вища освіта», п.3 - «Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитись з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном».

Деталізація цієї форми підготовки відображена у «Положенні про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України» (затверджено наказом МОН України від 08.12.95, №340. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.01.96, №1/1026). Лекційні, практичні, семінарські чи лабораторні заняття за екстернатною формою не застосовуються, але екстернам (за їх бажанням) може бути надана можливість як відвідувати заняття, так і виконувати всі інші види навчальної роботи (відповідно до вимог навчального плану) під керівництвом викладачів.

Кількість екстернів з конкретного напряму підготовки чи спеціальності обмежується 5% від контингенту студентів за денною формою навчання; екстерни навчаються за індивідуальними навчальними планами, що складаються на основі чинного навчального плану напряму бакалаврської підготовки (спеціальності). Екстернатна форма навчання реалізується шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін.

Естернатна форма підготовки у Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» проводиться з 1996 року. Аналіз діяльності екстернату загалом показує,що протягом останніх років попит на навчання за екстернатною формою динамічно зростає. Про це свідчить і зростаючий контингент екстернів з року в рік, і кількість напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка екстернів.

© 2006-2020 Інформація про сайт